فرارو

(تصاویر) تحویل تاکسی‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی

(تصاویر) تحویل تاکسی‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی

مراسم تحویل و ورود یک هزار دستگاه تاکسی برقی جدید به ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر تهران، ظهر دوشنبه (۲۱ خرداد ۱۴۰۳) برگزار شد. ۲۰۰ دستگاه ازین خودرو‌ها این هفته وارد ناوگان تاکسیرانی پایتخت و مابقی نیز در سه هفته آتی و طی روال اداری واگذاری به تاکسیرانان وارد چرخه خدمات‌رسانی می‌شوند.

(تصاویر) تحویل تاکسی‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی (تصاویر) تحویل تاکسی‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی (تصاویر) تحویل تاکسی‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی (تصاویر) تحویل تاکسی‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی (تصاویر) تحویل تاکسی‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی (تصاویر) تحویل تاکسی‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی (تصاویر) تحویل تاکسی‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی (تصاویر) تحویل تاکسی‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی (تصاویر) تحویل تاکسی‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی (تصاویر) تحویل تاکسی‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی (تصاویر) تحویل تاکسی‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی (تصاویر) تحویل تاکسی‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی (تصاویر) تحویل تاکسی‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی (تصاویر) تحویل تاکسی‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی (تصاویر) تحویل تاکسی‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی (تصاویر) تحویل تاکسی‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی (تصاویر) تحویل تاکسی‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی (تصاویر) تحویل تاکسی‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی (تصاویر) تحویل تاکسی‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی (تصاویر) تحویل تاکسی‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی (تصاویر) تحویل تاکسی‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی (تصاویر) تحویل تاکسی‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی (تصاویر) تحویل تاکسی‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی (تصاویر) تحویل تاکسی‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی