فرارو

(تصاویر) آخرین دست نوشته‌ها در آخرین سفر استانی رئیس جمهور

(تصاویر) آخرین دست نوشته‌ها در آخرین سفر استانی رئیس جمهور

در آخرین وداع و در آخرین سفر استانی رئیس جمهور شهیدمان دست نوشته‌های عاشقانه‌ای در دستان زائران و مجاوران حرم مطهر امام مهربانی‌ها برای سیدالشهدای خدمت مشاهده شد.

(تصاویر) آخرین دست نوشته‌ها در آخرین سفر استانی رئیس جمهور (تصاویر) آخرین دست نوشته‌ها در آخرین سفر استانی رئیس جمهور (تصاویر) آخرین دست نوشته‌ها در آخرین سفر استانی رئیس جمهور (تصاویر) آخرین دست نوشته‌ها در آخرین سفر استانی رئیس جمهور (تصاویر) آخرین دست نوشته‌ها در آخرین سفر استانی رئیس جمهور (تصاویر) آخرین دست نوشته‌ها در آخرین سفر استانی رئیس جمهور (تصاویر) آخرین دست نوشته‌ها در آخرین سفر استانی رئیس جمهور (تصاویر) آخرین دست نوشته‌ها در آخرین سفر استانی رئیس جمهور (تصاویر) آخرین دست نوشته‌ها در آخرین سفر استانی رئیس جمهور (تصاویر) آخرین دست نوشته‌ها در آخرین سفر استانی رئیس جمهور (تصاویر) آخرین دست نوشته‌ها در آخرین سفر استانی رئیس جمهور (تصاویر) آخرین دست نوشته‌ها در آخرین سفر استانی رئیس جمهور (تصاویر) آخرین دست نوشته‌ها در آخرین سفر استانی رئیس جمهور