فرارو

(تصویر) گپ و گفت سید حسن خمینی با همسر و فرزندان زهرا شجاعی

(تصویر) گپ و گفت سید حسن خمینی با همسر و فرزندان زهرا شجاعی

سید حسن خمینی شب گذشته با حضور در منزل مرحومه زهرا شجاعی، ضمن تسلیت این ضایعه به همسر و فرزندان وی، با آنان به گفتگو پرداخت.

(تصویر) گپ و گفت سید حسن خمینی با همسر و فرزندان زهرا شجاعی (تصویر) گپ و گفت سید حسن خمینی با همسر و فرزندان زهرا شجاعی (تصویر) گپ و گفت سید حسن خمینی با همسر و فرزندان زهرا شجاعی (تصویر) گپ و گفت سید حسن خمینی با همسر و فرزندان زهرا شجاعی