مهر

مبالغ بلوکه شده زیادی در سایر کشورها نداریم

ناصر کنعانی گفت: ما در ژاپن منابعی داشتیم که به آن دسترسی داشتیم و توانستیم در مواردی که نیاز داشتیم آن را هزینه کنیم.