اقتصاد آنلاین

ناهنجاری‌های اجتماعی در پی ناثباتی اقتصادی؟

ناهنجاری‌های اجتماعی در پی ناثباتی اقتصادی؟

شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد هرچه شرایط اقتصادی جامعه وضعت بدتری ثبت کرده، ناهنجاری‌های اجتماعی چون اعتیاد، سرقت و... نیز افزایش یافته است.