ورزش3

کارشناسی داوری هوادار - پرسپولیس

کارشناسی داوری هوادار - پرسپولیس (علی میرزابیگی)

یک داوری بحث برانگیز دیگر قضاوت رضا صفایی در بوته کارشناسی علی میرزابیگی