رکنا

3 فروردین 1402 22:6

فیلم گاف عجیب بایدن در مورد همسرش / جو اسم زنش را فراموش کرد!

فیلم گاف عجیب بایدن در مورد  همسرش / جو اسم زنش را فراموش کرد!

فیلم گاف عجیب بایدن در مورد همسرش / جو اسم زنش را فراموش کرد!

رکنا: خنده شدید اطرافیان، وقتی بایدن برای معرفی همسرش مجبور است به نوشته جلوی خود نگاه کند!

برچسب ها